Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sklepu internetowego Klub Geniusza

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Klub Geniusza, dostępny pod adresem internetowym
klubgeniusza.pl, prowadzony jest przez Martę Bodziachowską prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Klub Geniusza Marta Bodziachowska, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 5731441098, REGON 151379459
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Klub Geniusza Marta Bodziachowska , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 5731441098, REGON 151379459
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym klubgeniusza.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o
dzieło.
15. Operator płatności - Przelewy24.pl - PayPro S.A. ul. Pastelowa 8,
60-198 Poznań

§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: 42-209 Częstochowa, ul. Ugody 25E
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@klubgeniusza.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514305650
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz formularza kontaktowego umieszczonego
na stronie klubgeniusza.pl.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach
17.00-19.00.

§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google
Chrome, Microsoft Edge lub kompatybilną ,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo
po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
(Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT).
4. Produkty dostępne w Sklepie to m.in.:
a. nagrania wizualne,
b. nagrania dźwiękowe.
5. Dostęp do zakupionych Produktów może być czasowy lub nieograniczony.
Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu lub
na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu (ofercie lub informacji).W przypadku braku
informacji dostępność Produktu jest nieograniczona czasowo.
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt ,
o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
7. W przypadku zamówień obejmujących większą ilość Produktów Sprzedawca może
udzielić Klientowi rabatu. Wysokość rabatu ustalana jest przez Sprzedawcę.
8. Prośbę o udzielenie rabatu należy skierować na adres e-mail podany w § 3.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych
a. Imię i Nazwisko (nazwa firmy).
b. adres
c. adres e-mail
d. NIP
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu poczty
elektronicznej, na który ma nastąpić dostawa Produktu, , wpisać dane do faktury, jeśli są
inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako
„Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Akceptacja jest
niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
6. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia
od umowy (obowiązkowo),
7. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku
„Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
8. Po kliknięciu przycisku “Zamawiam i płacę” Kupujący zostaje przeniesiony na stronę
Operatora Płatności, gdzie dokonuje płatności za zamówione Produkty.
9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu: dostawa na wskazany przez Kupującego adres e-mail,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatności elektroniczne
oferowane przez Operatora płatności.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za zamówienie od
Operatora Płatności Sprzedający niezwłocznie realizuje Zamówienie poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego. Wiadomość zawiera dane
umożliwiające korzystanie z zakupionego Produktu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie
przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
4. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem terminu 14 dni.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie
odesłany pocztą.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem
jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli
Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument,
a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że
żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo,
zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą
stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy
i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione
jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
3. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części,
bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a. udostępnianie Produktu osobom trzecim,
b. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji
dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
c. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty (materiały
edukacyjne dostępne na Platformie szkoleniowej czy w sklepie) nie zostały ujawnione
osobom niepowołanym/trzecim.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Facebook
YouTube